Home

SKK specialklubb

Länkar till specialklubbar - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

 1. Samtliga specialklubbar. SKF - Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. SBC - Specialklubben för Bearded Collie. SCKCS - Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel. SST - Specialklubben för Shih Tzu. SSF - Specialklubben för Skällande Fågelhundar. SRRS - Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige. SKV - Specialklubben för Västgötaspets
 2. En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till exempel rasstandarder och regler för prov, och är SKKs samtalspartner i frågor som rör rasen/raserna. Lista på specialklubbar - med länkar till deras webbplatse
 3. Här ser du en lista på hundraser och de rasklubbar och specialklubbar som är knutna till SKK. Listan omfattar de hundraser som är erkända av FCI (Fédération Cynologique Internationale) och/eller NKU (Nordisk Kennelunion). För att få reda på vilka aktiviteter respektive specialklubb eller rasklubb har, kontakta aktuell klubb
 4. Alla hundraser som registreras av Svenska Kennelklubben tillhör en specialklubb och/eller en rasklubb. Här får du en översikt över de olika typer av klubbar som finns. Det finns många olika typer av klubbar inom SKK-organisationen, och det är inte helt lätt att avgöra vilken klubb eller vilka klubbar som passar just dig och din hund

Avtalsansluten rasklubb är en rasklubb som inte ingår i en specialklubb och vars verksamhet regleras av avtal mellan SKK och rasklubben. Syftet med en anslutning som rasklubb är att klubben på sikt ska kunna anslutas till en befintlig specialklubb, bli en egen specialklubb eller tillsammans med andra närliggande raser bilda en specialklubb SKK Avelsdata. Rasinfo. Grupp: Specialklubb: Rasklubb Specialklubb: Rasklubb: Länkar: Rasstandard : Registreringsbestämmelser : Avelshäfte : RAS : SKKs Grundregle SSTS. 1991 bildades Tibetansk Spanielklubb och 2001 anslöts rasklubben. till SKK som specialklubb. Vi har förutom centralstyrelsen 2 lokalavdelningar LA Öst, LA Sydost. och mer än 600 medlemmar Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar är en specialklubb under SKK, Svenska Kennelklubben, för de rasklubbar som organiserar hundägare som har hundar som kynologisk tillhör FCI grupp 6. Under senare år har det ökade intresset för jakt på vildsvin gjort att många jägare vänt sig ut i Europa för att hitta lämpliga hundar

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar ÄR NI INTRESSERADE AV VÅRA RASER? Nyheter 2021-05-23 Ändrade restriktioner från 1 juni 2021. Från månadsskiftet juni-juli ändras Folkhälsomyndighetens och därmed SKKs restriktioner om samling utomhus från 8 till 100 personsr.. SKK specialklubb. En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till exempel rasstandarder och regler för prov, och är SKKs samtalspartner i frågor som rör rasen/raserna SKK Start; Prov; Domare; Skapa ny anmälan. Specialklubb, Klubb. Sista anmälningsdag. Kostnad. Viltspår Anlagsklass, Ordinarie, Officiellt Jun 11 - 12, 2021 Hästveda Svenska Beagleklubben Sydsvenska Beagleklubben Sista anmälningsdag: Jun 05 2021.

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel - SSTS. January 28 ·. ÄNDRAT DATUM!! Digitalt ÅRSMÖTE är bokat till Onsdagen den 24/3-21 t.o.m Fredagen 26/3. 2021! Lite förhandsinformation. Vi kommer i år att kunna få med 1 eller 2 motioner, beroende på hur dom är framställda Specialklubb för kontinentala Fågelhundar SKF: Marie Nylander Vall Smiss 306 621 93 VISBY tfn +46(0)707661843 jaktprovsansvarig@specialklubb-skf.se: Plusgiro 490156-7 IBAN SE879500 0099 6026 6066 7706 BIC/SWIFT NDEASESS: Särskilt prov eftersök: 200:-Särskilt prov Fält/skog/fjäll 100:-Jubileumsprov 250 :-Svensk Bretonklubb, SBnK www.breton.s Svenska Beagleklubben (SBIK) en specialklubb för beagle, grundades 1953 och är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Vi har 14 lokalavdelningar (LA) som finns fördelade över hela landet från Skåne i söder till Norrbotten i norr med över 1 400 medlemmar. Vårt högsta beslutande organ är Beaglefullmäktige (BF) som arrangeras vart annat år SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER Nedanstående bestämmelser gäller för officiella utställningar, prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och special-klubbar samt avtalsanslutna rasklubbar Fr.o.m 1 jan 2016 kommer samtliga specialklubbar inom Fågelhundlkubbarnas Arbetsutskott, FA, att ingå i SKK's medlemservice. Det betyder att vi kommer betala in våra medlemsavgifter via SKK. Medlemskap i specialklubb

Som specialklubb ansvarar SRRS för den ras (rhodesian ridgeback) för vilken delegering har erhållits av SKK. Specialklubbens verksamhet regleras, förutom av egna stadgar, i tillämpliga delar också av stadgar för SKK samt av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER Protokoll fört vid styrelsesammanträde 210301 Plats: Telefonmöte 26/21 SKK: Uppdat. anvisningar för exteriörbedömning 17/2 27/21 TTS: Ansökan exteriörbedömning 3/4-21 28/21 SKK: Föreningskunskap på distans 10/ SKF-Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. 453 likes. Den officiella facebooksidan för specialklubben för kontinentala fågelhundar

Sesca skrev: SKK är per definition inte objektiva. 1 de är ekonomiskt beroende av registreringar och förlorar pengar på att minska avel, även oönskad sådan. 2 de är en intresseförening med mål som sätter andra mål (rasstandard) före djurskydd. 3 de har sina egna interna stridigheter som påverkar det sk kontrollarbetet område som fastställts av SKK. Stadgar för länsklubb fastställs av ordinarie Länsklubbs-fullmäktige. Moment 2 Klubb kan bli medlem som specialklubb i SKK genom beslut av Kennelfullmäktige eller Centralstyrelsen. En specialklubb an-svarar för den eller de raser och/eller den verksamhet som anges i specialklubben Stadgar för Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser (SvKTR) Antagna 2013-04-14 Fastställda 2013-04-11 Gällande från 2014-01-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) - hundägarnas riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda.

SKK:s grundregler finns att läsa i sin helhet på www.skk.se. I SKK:s grundregler finns en avelsparagraf som handlar om avelsetik. Som stöd och vägledning till hur man ska tolka och definiera de uttryck som används, har SKK:s centralstyrelse uppdragit åt avelskommittén att utarbeta denna vägledning till stöd för tolkningen Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation- är det centrala organet för de ideella föreningarna som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb. Inom SKK-organisationen förekommer också begreppet Rasklubb specialklubb som har utfärdat auktorisatio-nen, efter anmälan från SKKs Disciplin-nämnd, SKK Centralstyrelse, SKKs centrala kommittéer, läns-, ras- eller specialklubb, utländska kennelklubbar eller av medlem inom SKK-organisationen. En domare som påförts en disciplinär åtgärd kan alltid överklaga beslutet till ansvari • Uppfödaren skall ha fyllt 18 år och vara medlem i SKK-länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. Står flera personer som uppfödare skall samtliga vara medlemmar. † Tag noggrant del av de bestämmelser som gäller för Din ras.Tänk oc kså på att många rase Svenska Welsh Corgi Klubben är en SKK-ansluten specialklubb för dig som äger, föder upp eller intresserar dig för någon, eller båda, av raserna Welsh corgi Cardigan och Welsh corgi Pembroke. Genom medlemskap hos oss får du klubbens tidning Welsh Corgi Prat fyra gånger om året, du får delta på våra aktiviteter, och genom att du stöttar klubben kan vi bland annat fortsätta sprida.

Medlem i ras- och specialklubb - SK

SAGF - huvudman SKK Från förslaget angående SAGF: Ett specialförbund för agility - här förslagsvis benämnt som Svenska Agilitysportförbundet (SAGF) - bör vara en specialklubb inom SKK. Hur kopplingarna skulle vara mellan olika kommitéer och utskott vågar jag mig inte in på Enligt typstadgar för specialklubb respektive rasklubb inom SKK-organisationen ska redogörelse för arbetet med avelsfrågor finnas som en punkt på dagordningen vid klubbmöte/årsmöte. Lathunden nedan kan hjälpa er vid utvärderingen och revideringen av RAS. Revidering av RAS Respektive specialklubb ansvarar för att dess rasklubba Om oss. Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation Utöver de domaretiska regler som utfärdats av SKK kan ansvarig specialklubb utfärda kompletterande regler och anvisningar som rör klubbens auktoriserade domare. Samtliga klubbar som auktoriserar någon form av prov- och tävlingsdomare eller beskrivare uppmanas att sprida detta dokument

Länkar till ras- och specialklubbar - SK

 1. Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918. Klubben har idag runt 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet och avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser
 2. tiLL uPPFÖDAREN Några kom ihåg vid registrering och försäljning av hund: •­­Uppfödaren­skall­ha­fyllt­18­år­och­vara­medlem­i­­SKK-länsklubb,­specialklubb­eller­­ ­ungdomsförbund.­Står­flera­personer­som­uppfödare­skall­samtliga­vara­medlemmar
 3. SKK:s internationella utställning i Tvååker 7 juli 2017. BIR, CACIB, BIG-3, DK UCH SE UCH Kronblommas Rosalinda Ägare och uppfödare Björn Magnusson Foto: Pernilla Svedjeby, Domare Gunnar Nymann. BT-4, cert, Kronblommas Bianca Ägare och uppfödare Björn Magnusson Foto.
 4. Svenska Lapphundklubben är en specialklubb för raserna Svensk Lapphund, La Vallhund och Finsk Lapphund. De tre rasklubbarnas hemsidor nås via länkarna under respektive rasklubbs bild nederst på sidan
 5. SPHK är den enda officiella rasklubben för de polara spetshundraserna alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojedhund.. SPHK är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb. Målsättningen är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige

Rasklubb Svenska Kennelklubben - SKK He

 1. sambo på valpen, tills jag betalt av denne till honom, om något skulle hända och vi splittar osv. gjorde vi så av säkerhetsskäl så inte ja drar med valp utan att betalt den...men ja tänkte ju ställa ut osv
 2. Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel - SSTS. 894 gillar · 8 pratar om detta. SSTS Facebook-sida är tänkt som ett komplement till SSTS hemsida. Här hittar du de uppdateringar som görs på hemsidan..
 3. Har nyligen stött på så kallade 'officiella utställningar för brukshundraser' och inte tidigare hört talas om detta. Är det någon skillnad överlag och resultatsmässigt mellan de utställningarna och de olika officiella utställningarna man kan se på SKKs hemsida
 4. Välkommen till Svenska Taxklubben! SvTK var Sveriges första specialklubb för hundar, grundades 1901 och är direkt ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Vi har 20 lokalavdelningar och med drygt 5. 000 medlemmar är vi den femte största rasklubben i Sverige (2017). Vår ambition är att fortsätta utvecklas som rasklubb - tillsammans med dig och våra fantastiska taxar
 5. Hjärtligt välkommen till vårt glada gäng! Vårt mål är att hundintresserade ungdomar mellan 6-25 år ska få en möjlighet att utbilda sig och sin hund, träffa andra i samma ålder med ett likasinnat intresse och framför allt ha kul tillsammans med sin hund. Medlemskapet innnebär [för alla under 25 år]

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid gårdagens möte att återta delegationen avseende hundsporten agility från Svenska Brukshundklubben. Agility är en fartfylld och populär hundsport där hunden efter förarens anvisningar ska hoppa en hinderbana på tid. Svenska Kennelklubben lämnade 2006 över ansvaret för agility till Svenska Brukshundklubben Sida © Svenska Terrierklubben 2012 2 av 45 1 Inledning.. TIPS! kolla in denna kalender, där ser man aktiviteter som exteriörbedömningar , föreläsningar m. m https://www.skk.se/sv/Kalender Här kommer också att finns information om Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) såsom jaktprovsbestämmelser och kalendarium. Rasrepresentant för korthals griffon i specialklubben samt gentemot SKK är Sara Beckman. För ytterligare information om rasen eller de svenska hundarna är du välkommen att kontakt

Kontakta SKK:s medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50. (mån-fre kl 10-12 och 13-15) eller skicka e-post till medlem@skk.se. Läs mer på sidan medlemskap. SKK har hand om vårt medlemsregister. Svenska Kennelklubben har hand om Svenska Taxklubbens medlemsregister Bestyrelserapport Utställning specialklubb / rasklubb / lokalavdelning Blanketten fylls i av bestyrelseledamot på utställningen. Rasklubb/lokalavdelning skickar en bestyrelsrapport till sin specialklubb efter varje utställningstillfälle, senast en (1) vecka efter utställningen Medlem. Sugen på att bli medlem i Grums Brukshundklubb? Kontakta Marie Strandberg på Mail: marie.h.strandberg@live.se I mailet skall det stå namn, adress och personnummer (10 siffor SKK - avelsstrategi för Tibetansk Spaniel; SKK - Parningsavtal; SKK - Parningsjournal; SKK - Registreringsblankett valpkull; SKK - Registreringsregler; SKK - Tibetansk Spaniel; Svensk specialklubb för Tibetansk Spaniel; The Canine Chronicle; Tibbie ne Om Weimaranern Silvergrå spökhund med stramt stånd Den silvergrå weimaranern är en elegant och vacker hund, som används till jakt på fältfågel med mera. Från början var weimaranern en exklusiv ras, förbehållen överklassen i Tyskland. I Sverige är den fortfarande inte särskilt vanlig, men intresset för spökhunden ökar

Norra avdelningen Mellansvenska avdelningen Västra avdelningen Södra avdelningen Välkommen till Svenska Pudelklubben Svenska Pudelklubben, SPK, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK, och vår främsta uppgift är att tillvarata specifika intressen för rasen pudel. SPK är en ideell förening som består av ca 3200 medlemmar, en centralstyrelse samt 4 geografiskt spridda. Det officiella ursprungslandet enligt FCI och SKK hittas i Lista över hundraser efter ursprungsland Ovanstående dokumentation transkluderas från sidan Mall:Faktamall hundras/dok . Kategorier skall placeras på denna dokumentationssida är medlem i ras- eller specialklubb anmäla dig till Sveriges största årliga utställning. Anmäler dig gör du på blanketten 1-sidig PlusGiroanmälan. Beställning av blankett och upplysningar Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Telefon 08-795 30 30 eller dygnet om via ordertelefon 08-795 30 45 E-post info@skk.se Den 15e Mars föddes 6 st friska och pigga små krabater efter Proud Pony Royal Dream SE51815/2018 & SE12531/2017 Yamboliz Kevin Costner. Vi har två pojkar som letar efter sina nya familjer, en puffhanne och en nakenhanne. Den 10e maj är de redo att flytta

Vad SKK gör för hunden | Svenska Kennelklubben

Våra klubbar - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

 1. I Sverige är Specialklubb-skf.se rankad som 177 124, med ett upattat värde av < 300 månatliga besökare per månad. Klicka för att se andra data om denna sida
 2. Från och hösten 2015 upphör det tidigare mönstringsförfarandet som funnits för vit herdehund. Rasen följer därmed de rutiner för dispensregistrering som gäller i stort inom SKK. SKKs Registreringsregler Utdrag ur registreringsreglerna, sidan 12. Dispensregistrering För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras direkt i SKKs huvudregister enligt Allmänna.
 3. Läs i kommmentarsfältet, ni som inte kom in. Till våra medlemmar! F... öredrag 18 maj kl 19.00 med Prof. Hilde Nybom, Genetik. Föredraget sker Digitalt med Zoom. Anmälan skickas till annika@nynasgard.se så får ni en inloggningslänk veckan före
 4. Inlägg om photography skrivna av B i r g i t t a. TIBETANSK SPANIEL MILTON - P'Zazz Timberland - till tjäns
 5. Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel - SSTS 19 Απριλίου στις 2:18 π.μ. Vi delar en del extriörbedömningar här, men vill uppmana alla som är intresserade att själva hålla koll på SKK hemsida och länsklubbarna
 6. Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918. Svenska Brukshundklubben har idag runt 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet och avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser
Östsibirisk lajka - valpar till salu | Köpahund

SKK Avelsdat

 1. MEDLEMSKAP . Välkommen till Svenska Taxklubben! SvTK var Sveriges första specialklubb för hundar, grundades 1901 och är direkt ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Vi har 20 lokalavdelningar och med över 5.000 medlemmar är vi den femte största rasklubben i Sverige (201 9).Vår ambition är att fortsätta utvecklas som rasklubb - tillsammans med dig och våra fantastiska taxar
 2. Läst 1675 ggr. Skyress . 2011-10-06, 10:3
 3. förra året. Vinnare av SGVK:s Allroundhund 2018 Nord UCH, RallyCH, LP l,ll, FDl, FD II, HtMl Corinnas Da
Xoloitzcuintle, stor - valpar till salu | KöpahundRottweiler - valpar till salu | KöpahundVit herdehund - valpar till salu | KöpahundTibetansk mastiff – Wikipedia

SKK hanterar numera SSTS medlemsadministration. Detta innebär att man kan bli medlem direkt genom att gå in på SKK eller på vår sid och klicka på länken till SKK. Uppfödare och andra medlemmar som.. Hamiltonplaketten! Utmärkelsen!Hamiltonplaketten!delas!ut!i!samband!med!Svenska!Kennelklubbens!Kennelfullmäktige! vartannat!år.!Plaketten!tilldelas!en!person.

Rottweiler – WikipediaAustralian kelpie – Wikipedia

Startsida - SST

Kalendarium SKF - skf-specialklubb

Finsk lapphund – Wikipedia

SKF-Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar - Posts

Klubben jackrussellklubben

Svenska Brukshundklubben — Star

 • Akvarieväxter mossa.
 • Verloskundige Tilburg Reeshof.
 • LWEO Levensloop.
 • Voyager NZ.
 • Solow residual calculation.
 • App StormGain.
 • FunFair price prediction.
 • Breakfast gordon ramsay.
 • Activision Blizzard Avanza.
 • Share Dealing ISA Lloyds.
 • Skavlan barn.
 • Scalper Deutsch.
 • Chris ramsay Antoine.
 • Tyneham.
 • ردیابی تراکنش های ترون.
 • Tabellförteckning.
 • Naturreservat Fårö.
 • Lagerlokaler uthyres i Uppsala.
 • Tarder Deutsch.
 • Rubic roadmap.
 • Ellen Callebout.
 • Permitteringsstöd 2021.
 • Scenario analysis accounting.
 • Sommarpratare skådespelare.
 • Bensinpris St1.
 • BNB Crypto converter.
 • Tomt Dyvik.
 • Sodium encryption.
 • Gigger aktie kurs.
 • Hopfällbar bänk Rusta.
 • Xkcd map flowchart.
 • Charizard height.
 • Peer to peer lending bad credit UK.
 • Lagrådsremiss Migration.
 • Razer Tiamat 7.1 manual.
 • Scandic nyår 2020.
 • Wat is BUSD Binance.
 • OKEx safe.
 • Vanguard ftse all world ucits etf dividend.
 • Likvidavräkning bostadsrätt.
 • EIF Fund of funds.